جمعیت کشور 24641662 نفر
سال تحصیلی فوریه
۱۰ دانشگاه برتر استرالیا
دانشجویان خارجی 270000 نفر
تعداد دانشجویان 1046000 نفر
هزینه زندگی 20290 $ سالانه