جمعیت کشور 65511098 نفر
سال تحصیلی سپتامبر - می
۱۰ دانشگاه برتر انگلستان
دانشجویان خارجی 420000 نفر
تعداد دانشجویان 2600000 نفر
هزینه زندگی 21500 $ سالانه