جمعیت کشور 80945718 نفر
سال تحصیلی ژانویه
۱۰ دانشگاه برتر جمهوری اسلامی ایران
دانشجویان خارجی 25000 نفر
تعداد دانشجویان 4083012 نفر
هزینه زندگی 15000 $ سالانه
usa

جمهوری اسلامی ایران

زندگی
تحصیل
هزینه ها
شهر های مهم